HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarFramlegg til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2023–2035

Framlegg til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2023–2035

Varsel om oppstart av planarbeid – høyring og offentleg ettersyn av planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel. Høyringsperioden er 22. juni – 4. august 2023.
Publisert: 21.06.2023
Sist endra: 22.06.2023

I kommunestyret 15. juni 2023 (sak KS 043/2032) vart det gjort følgjande vedtak: 

  • "Med heimel i plan- og bygningslova §§ 4-1, 11-2, 11-12 og 11-13 vert det varsla oppstart av arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel, og planprogram for arbeidet vert lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker. Planprogrammet gjer greie for kva samfunnsplanen skal handla om, føremålet med planarbeidet, planprosess og opplegg for medverknad." 

Framlegget til planprogram blir no sendt ut på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsperioden er 22. juni–4. august 2023.

Dersom du ønskjer å gje innspel til oppstart av planarbeidet, eller har merknader til innhaldet i planprogrammet – send dette til (post@samnanger.kommune.no) eller i brev til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse.

Frist for å senda inn innspel eller merknader er 4. august 2023.

Dokument til nedlasting: