HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarOffentleg ettersyn av reguleringsplan for bustad – Haugane v/Hagabotnane

Offentleg ettersyn av reguleringsplan for bustad – Haugane v/Hagabotnane

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vert detaljreguleringsplan for bustad i Haugane, planID 4623202201, lagt ut til offentleg ettersyn. Planområdet ligg på andre sida av vegen for Hagabotnane idrettsanlegg. Naboar vert varsla direkte. Innspel og merknader kan sendast til postmottak@samnanger.kommune.no innan 20. april 2023.

Plandokumenta kan ein sjå her:

Planskildring

Planføresegner

Plankart

Risiko- og sårbarheitsanalyse

Kommentarar etter innspel til oppstartsmelding

Saksprotokoll frå politisk handsaming


Sist oppdatert: 10.03.2023
Publisert: 09.03.2023