HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarFramlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur i sjø

Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur i sjø

Naturutvalet vedtok i møte 17.11.2020, sak 024/2020, å starte opp arbeidet med kommunedelplan for akvakultur i sjø ,og å legge forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Høyringsdokument 

Framlegg til planprogram
Planområde
Saksutgreiing til naturutvalet

Føremål og fokusområde

Kommunedelplanen sitt hovudføremål er å avklare og regulere arealbruk for eksisterande og framtidig matproduksjon i sjø (akvakultur). Planen skal balansere bruk og vern og legge føringar for matproduksjon i sjø sett i samanheng med klima, miljø og FN sine berekraftsmål.

Planprogrammet legg rammer for planarbeidet. Forslag til planprogram vert no lagt ut til offentleg ettersyn, samstundes som varsel om oppstart av planarbeidet. Føremålet med planprogrammet er å klarleggje premissar og rammer for planarbeidet. Det fastsette planprogrammet skal liggja til grunn for utarbeiding av planforslag med konsekvensutgreiinga (KU).

I planprogrammet har ein definert følgjande til å vera naturlege fokusområde i planarbeidet:

  • Analyse av eksisterande situasjon med utgangspunkt i gjeldande konsesjonar og kommuneplan.
  • Sikre areal for eksisterande lokalitetar, anlegg, fortøyingar og ankerfeste.
  • Vurdering av om naturgitte forhold i fjorden gir opning for utvikling av eksisterande og nye areal til akvakultur
  • Areal spesifisert til framtidig utvika teknologi, som kan realiserast i løpet av planperioden.
  • Skal enkelte akvakulturområde spesifiserast til art eller miljøkrav på enkelte areal eller for heile planen.
  • Vassforskrifta og vassdirektivet. Kvalitetsnorm for villaks. Rettleiande avstand mellom akvakulturanlegg.
Ønskjer du å koma med innspel til planarbeidet? 

Send skriftlege merknader og synspunkt til: 
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse
eller postmottak@samnanger.kommune.no
Merk oversendinga med KDP Akvakultur i sjø

Kontaktperson

 Ragnhild Lønningdal. Tlf. 56 58 74 00. 

Informasjon om vidare handsaming

Når høyringsfristen er ute, vil innkomne merknadar og innspel bli samanfatta og vurdert før planprogrammet vert lagt fram for endeleg handsaming. Dersom det ikkje kjem inn vesentlege merknader er det venta at planprogrammet vert lagt fram for endeleg behandling på nyåret 2021.


Sist oppdatert: 29.12.2020
Publisert: 08.12.2020