HeimSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordninga (SFO) ved Samnanger barneskule er eit tilbod til:

  • elevar 1.–4. trinn
  • elevar med særskilde behov i 1.–7. trinn

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist til SFO er 31. mars.

Påmelding

Påmelding for skuleåret 2023/2024 gjer ein i Visma Flyt Skole

 

Kva kostar det?

Prisar 2023
Prisar i 2023
  Kroner
Alternativ 1 – (21,5 timar per veke) –
Heil plass 5 dagar per veke
3 311,- per månad
Alternativ 2 – (14 timar per veke) – Ettermiddagsplass 5 dagar per veke 2 156,- per månad
Alternativ 3 – (7,5 timar per veke) – Morgonplass 5 dagar per veke 1 155,- per månad
Alternativ 4 – (9 timar per veke) – Ettermiddagsplass 3 dagar per veke 1 386,- per månad
Alternativ 5 – (13,5 timar per veke) – Kombinasjonsplass 3 dagar per veke 2 079,- per månad
Søskenmoderasjon 30 % barn nummer 2
50 % barn nummer 3 eller fleire
Kjøp av enkeltdag 290,- per dag
Kjøp av enkeltmorgon 130,- per morgon
Gebyr ved for sein henting 565,- per dag (ved henting etter kl. 16:30)

Fakturering skjer 10 gongar per år (juli og august er betalingsfrie månader). Betalinga er for eit tilbod på 190 dagar per skuleår i samsvar med skuleruta. 

Det vart frå 01.08.2022 innført ordning med 12 timar gratis kjernetid per veke for 1. klassingar. For 1. klassingar er det difor fråtrekk i pris. 

Det vert frå 01.08.2023 innført ordning med 12 timar gratis kjernetid per veke også for 2. klassingar. Det vert difor fråtrekk i pris for 2. klassingar frå og med skuleåret 2023/2024.   

Frå og med 2023 vert SFO stengt i juli månad, romjula og påskeveka og i tillegg på helge- og høgtidsdagar og jule- og nyttårsaftan, samt på planleggingsdagane.

SFO har ope om lag 20 dagar i tillegg til dei lovpålagde 190 skuledagane. Sjå informasjon nedanfor om pris for tilbod utanom skuleruta. 

Prisar 2022 
Prisar i 2022
  Kroner
Heil plass 5 dagar per veke 3 003,- per månad
Ettermiddagsplass 5 dagar per veke 2 107,- per månad
Morgonplass 5 dagar per veke 1 204,- per månad
Ettermiddagsplass 3 dagar per veke 1 295,- per månad
Kombinasjonsplass 3 dagar per veke
(morgon- og ettermiddagplass)
2 107,- per månad
Kombinasjonsplass 2 dagar per veke
(morgon- og ettermiddagsplass)
1 204,- per månad
Søskenmoderasjon 30 % barn nummer 2
50 % barn nummer 3 eller fleire
Tillegg  
Kjøp av enkeltdag 283,- per dag
Kjøp av enkeltmorgon 127,- per morgon
Gebyr ved for sein henting 550,-

Frå og med skuleåret 2021/2022 skjer fakturering 10 gongar per år (juli og august er betalingsfrie månader). Betalinga er for eit tilbod på 190 dagar per skuleår i samsvar med skuleruta. 

Pris for tilbod utanom skuleruta

SFO gir òg tilbod om 20 dagar per skuleår utanom skuleruta. Det er eiga påmelding til dette tilbodet. Dette tilbodet må betalast for i tillegg til vanleg foreldrebetaling for 190 dagar per skuleår.  

Prisar i 2023
Kjøp av enkeltdag 290,- per dag
Kjøp av enkeltmorgon 130,- per morgon
Gebyr ved for sein henting 565,- per dag

 

Prisar i 2022
Kjøp av enkeltdag 283,- per dag
Kjøp av enkeltmorgon 127,- per morgon
Gebyr ved for sein henting 550,- per dag

Redusert foreldrebetaling 

Frå 01.08.2020 er det i forskrift til opplæringslova §§ 1B -1 vedtatt ei ny moderasjonsordning om redusert foreldrebetaling i skulefritidsordninga (SFO). Ordninga er søknadsbasert. Frå og med skuleåret 2021/2021 (frå og med august 2021) gjeld ordninga for elevar på 1. til 4. trinn. 

Trykk her for søknadsskjema

Trykk her for å gå til forskrift til opplæringslova

Trykk her for å gå til forskrift om endring av forskrift til opplæringslova (endring som gjeld frå 01.08.2021)

Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5.–7. årstrinn

Kommunen skal ha eit tilbod om SFO for elevar med særskilde behov på 5.–7. trinn. Tilbodet skal vera gratis, men kommunen kan likevel krevje betaling for kost (mat).

Slik seier du opp plassen

Oppseiing av plassen gjer ein i Visma Flyt Skole.

Det er ein månad oppseiingstid. Dersom ein ikkje skal ha plassen skuleåret etter, må plassen seiast opp innan 1. april. Sluttar barnet etter 1. april er regelen at det skal betalast for restenav skuleåret.

Om SFO-tilbodet

Fomålet med SFO er å gi elevane eit trygt tilsyn før og etter den obligatoriske skuledagen. Me legg vekt på omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Heilskapen i aktivitetstilbodet vert vektlagt. 

SFO skal stimulera barn til å bruka og utvikla evner og anlegg, og i samarbeid med heim og skule gje dei eit godt grunnlag til å verta sjølvstendige, tolerante og skapande menneske.

  • Eit tilbod på skulen før og etter skuletid
  • Eit tilbod på skulen i nokre av skulen sine feriar

SFO-vedtektene våre

Trykk her for vedtekter for skulefritidsordninga i Samnanger kommune 

Me gjer merksam på at kommunestyret 08.12.2022 vedtok nokre endringar i SFO-vedtektene. Desse endringane gjeld frå og med 01.01.2023, men er  enno ikkje lagt inn i vedtektene. Endringane går primært på når SFO skal halda stengt i samband med ferie og høgtider/høgtidsdagar. Frå og med 01.01.2023 gjeld følgjande reglar: 

  • SFO vert stengt i juli månad, romjula og påskeveka og i tillegg på helge- og høgtidsdagar og jule- og nyttårsaftan, samt på planleggingsdagane. SFO har ope ca. 20 dagar i tillegg til dei lovpålagde 190 skuledagane (Opplæringslova § 13-7).

Kva seier lova?

Kontaktinformasjon

Samnanger barneskule: 


Sist oppdatert: 07.03.2023
Publisert: 07.06.2018