Eining for teknisk drift

Eining for teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygningar, vegar, vass- og avløpsanlegg, fellesområde og friområde.

Eininga held til på Frøland, i lokale som kommunen leiger av BKK.

Stillinga som einingsleiar er mellombels vakant i perioden januar - mars 2018. Ny einingsleiar startar i stillinga i april 2018. I perioden januar - mars 2018 ivaretek assisterande rådmann Hilde-Lill Våge nødvendige einingsleiarfunksjonar, medan nestleiar Sven Tore Kulleseid er leiar for mannskapa.  


Angelica Reistad er reinhaldsleiar. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 28.12.2017