Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Planar, reglement, vedtekter og handbøker

Planar, reglement, vedtekter og handbøker

Her finn du oversikt over planar, reglement, vedtekter og handbøker for Samnanger kommune som er lagt ut her på heimesida.

Planar, vedtekter og reglement
Plan / reglement / vedtektGodkjent/sist revidert
Barnehagevedtekter (PDF, 230 kB)Juni 2018
Beredskapsplan / Plan for beredskapsarbeidet (PDF, 7 MB)03.03.2016
Bustadsosial handlingsplan 2008 - 2011 (PDF, 482 kB)21.02.2008
Delegeringsreglement (PDF, 435 kB)14.06.2018
Eigedomsskattevedtekter (PDF, 539 kB)08.11.2018
Endring og omstilling - rutine for (PDF, 772 kB)03.11.2014
Energi- og klimaplan (PDF, 913 kB)29.04.2010
Etiske prinsipp for tilsette (PDF, 239 kB)05.03.2020
Finans- og gjeldsforvaltning - reglement (PDF, 518 kB)30.06.2016
Fleksitids-/arbeidstidsreglement (PDF, 272 kB)05.03.2020
Folkehelse - plan for perioden 2012 - 2020 (PDF, 2 MB)25.09.2012
Folkehelserapport 2019 - 2023 (fullversjon) (PDF, 7 MB)Februar 2020
Folkehelserapport 2019 - 2023 (kortversjon) (PDF, 3 MB)Februar 2020
Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger (PDF, 378 kB)06.11.2013
Generelle personalvedtekter (PDF, 121 kB)26.09.2011
Godtgjersle til folkevalde03.12.2020
Handlingsplan 2008 - 2011 for vaksne personar med nedsett funksjonsevne (PDF, 349 kB)16.09.2008
HMT-handbok (helse, miljø og tryggleik)2016
IKT-reglement for tilsette i Samnanger kommune (PDF, 34 kB)27.01.2010
Innkjøpsreglement (PDF, 649 kB)08.11.2018
Kommuneplan, samfunns-/tekstdel12.06.2007
Kommuneplanen sin arealdel14.06.2018
Kommunestyret og politiske utval - reglement (PDF, 957 kB)25.09.2013
- Vedlegg: Reglar og rutinar for vurdering av gildskap (PDF, 308 kB)22.02.2018
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (PDF, 4 MB)05.11.2014
Konfliktar, trakassering/mobbing m.m. - retningslinjer for handtering (PDF, 2 MB)01.10.2015
Kulturmidlar - retningsliner for tildeling (PDF, 562 kB)07.02.2019
Kulturminne 2012-2020 (PDF, 3 MB)15.05.2013
Kulturplan (PDF, 2 MB)10.02.2009
Kulturpris (retningsliner) (PDF, 30 kB)25.10.2018
Kystsoneplan22.02.2012
Leseløftet - handlingsplan for lesing i Samnanger 2011-2020 (PDF, 490 kB)07.06.2011
Lønspolitisk plan (PDF, 464 kB)03.06.2019
Lønspolitisk plan (vedlegg til planen) (PDF, 250 kB)26.09.2014
Opplæringsplan for tilsette (generell del) (PDF, 238 kB)27.10.2005
Oppvekst og læringsmiljø (strategi for) (PDF, 704 kB)30.05.2012
Permisjonsreglement for tilsette (PDF, 348 kB)05.03.2020
Personalpolitiske retningslinjer (PDF, 323 kB)05.03.2020
Pleie og omsorgstenesta (PDF, 650 kB)16.09.2008
Politivedtekter for Samnanger kommune27.09.2001
Prøvetidsreglement for nytilsette (PDF, 500 kB)30.11.2017
Psykiatriplan (PDF, 207 kB)10.04.2007
Påskjønning av tilsette (reglement) (PDF, 297 kB)05.03.2020
Rammeplan for Samnanger kulturskule (PDF, 245 kB)15.12.2016
Reguleringsplanar
Ruspolitisk handlingsplan (PDF, 269 kB)15.02.2007
Seniorpolitisk plan (PDF, 699 kB)04.11.2004
Skulefritidsordninga (SFO-vedtekter) (PDF, 369 kB)03.12.2020
Skulebruksplan (PDF, 3 MB)10.12.2009
Skuleveg i Samnanger - risikovurdering (rapport frå 2010) (PDF, 2 MB)08.04.2010
Smittevernplan (PDF, 2 MB)14.04.2015
Språkprofil (språkplan) for Samnanger kommune (PDF, 567 kB)05.12.2019
Strategiplan for oppvekst og kultur 2016-2019 (PDF, 397 kB)09.06.2016
Takseringsreglar for eigedomar i Samnanger kommune (PDF, 2 MB)26.03.2015
Telefonreglement for tilsette (PDF, 259 kB)16.07.2020
Tilsettingsreglement (PDF, 261 kB)18.12.2019
Trafikksikringsplan (PDF, 7 MB)16.11.2017
Ungdomsrådet (vedtekter for Samnanger ungdomsåd) (PDF, 33 kB)12.05.2016
Utleige av kommunale bygg (PDF, 96 kB)16.10.2002
Vaksenopplæring (PDF, 232 kB)05.06.2002
VA Norm (felles kommunalteknisk norm for vatn og avløp)16.06.2016
Vatn og avlaup - standard abonnementsvilkår (PDF, 612 kB)26.11.2015
Vedtekter for bruk av kommunalt næringsfond (PDF, 90 kB)28.04.1994
Vedtekter for bruk av konsesjonsmidlar i Samnanger kommune (PDF, 562 kB)07.02.2019
Økonomireglement (PDF, 334 kB)18.06.2002
Årsmelding for Samnanger kommune
Økonomisk sosialhjelp (rutinar og satsar) (PDF, 321 kB)28.02.2020
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 15.11.2016
  • Utskriftsvenleg versjon
Planar/reglement (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering