Kommunestyret

Kommunestyret har 21 representantar.

Kommunestyret er det øverste styrande kommunale organ og gjer vedtak på kommunen sine vegner, så langt ikkje anna følgjer av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret har det øvste tilsynet med kommunen si samla forvaltning.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.04.2020