HeimOm kommunenSlik er me organisert

Slik er me organisert

Politisk organisering

Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste politske organet i kommunen,
Trykk her for informasjon om kommunestyret

Ordførar og varaordførar

Karl Bård Kollbotn (Framstegspartiet) er ordførar i Samnanger. Arild Røen (Høgre) er varaordførar.
Trykk her for kontaktinformasjon til ordføraren og varaordføraren

Formannskapet, utval, råd og nemnder

Trykk her for informasjon om formannskapet, utval, råd og nemnder

Rådmann

Ove Sæbø er rådmann i Samnanger.
Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen. 

Kommunalsjefar

Kommunen er med verknad frå 1. juni 2022 organisert med fire kommunalsjefar direkte under rådmannen:

  • Kommunalsjef oppvekst 
  • Kommunalsjef helse og omsorg (Edith Oma)
  • Kommunalsjef oppvekst (Irene Ullensvang)
  • Kommunalsjef samfunnsutvikling (Hilde-Lill Våge)
  • Kommunalsjef økonomi og organisasjon (Karl Viken)

Under kvart kommunalsjefområde er det einingar og avdelingar. 

Kommunalsjefområde (sektor) oppvekst

Kommunalsjef er Irene Ullensvang. Til denne sektoren ligg vaksenopplæring, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) og følgjande einingar: 

Vassloppa barnehage

Vassloppa barnehage har 4 avdelingar med barn i alderen 0-6 år.

  • 2 avdelingar for barn i alderen 0 til 3 år
  • 2 avdelingar for barn i alderen 4 til 6 år

Einingsleiar og styrar er Aud Lygre Solvang.

Dråpeslottet barnehage

Dråpeslottet barnehage har 4 avdelingar med barn i alderen 0-6 år.

2 avdelingar for barn i alderen 0 til 3 år
2 avdelingar for barn i alderen 4 til 6 år

Einingsleiar og styrar er Vibeke Lønnebakken Utskot.

Samnanger barneskule

Einingsleiar og rektor er Eli Kristin Berge.

Trykk her for meir informasjon om Samnanger barneskule

Samnanger ungdomsskule

Einingsleiar og rektor er Kurt Helge Pedersen.

Trykk her for meir informasjon om Samnanger ungdomsskule

Kommunalsjefområde (sektor) helse og omsorg

Kommunalsjef er Edith Oma. Til denne sektoren ligg følgjande einingar:

Pleie og omsorg

I eining for pleie og omsorg ligg mellom anna sjukeheim, heimetenester, tenester for funksjonshemma, psykiatri og dagsenter. 

Einingsleiar er Janne Iren Drevsjø. 

Helse

I eining for helse ligg legeteneste, helsestasjon, fysioterapiteneste, psykologteneste og jordmorteneste.

Einingsleiar er Åse Waage Tveit.

Livsmeistring (barnevern og NAV)

I eining for livsmeistring ligg barneverntenesta og NAV Samnanger (kommunal del). 

Einingsleiar er Laila Grønn-Jensen. 

Kommunalsjefområde (sektor) samfunnsutvikling

Kommunalsjef er Hilde-Lill Våge. Til denne sektoren ligg følgjande einingar: 

Teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning har mellom anna ansvar for arealplanlegging, byggesaker, eigedomsregister, kart, prosjektering og byggeleiing og forureiningsvern.

Einingsleiar er Jan Egil Leirstein. 

Teknisk drift

Einingar har mellom anna ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygningar, vegar, vass- og avløpsanlegg, fellesområde og friområde. 

Einingsleiar er John-Einar Mjelstad.   

Kommunalsjefområde (sektor) økonomi og organisasjon

Kommunalsjef er Karl Viken. Til denne sektoren ligg følgjande eining og avdelingar: 

Eining for kultur

Til denne eininga ligg kulturkontoret, biblioteket, kulturskulen og frivilligsentralen.  

Einingsleiar er Meline Heimdal Haugland. 

Økonomiavdeling

Kommmunalsjef Karl Viken er også økonomisjef / leiar for økonomiavdelinga. 

Servicesenteret

Servicesenteret har ansvar for diverse fellesfunksjonar i kommunen, mellom anna ekspedisjon og sentralbord, arkiv og politisk sekretariat.

Avdelingsleiar er Marianne Soleng. 

HR-avdeling

HR-avdelinga har mellom anna ansvar knytt til tilsetjingar, lønn, permisjonar, pensjon og arbeidsmiljø. 

Avdelingsleiar er Anette Følid.  

Administrativt organisasjonskart

 

 

(Klikk på organisasjonskartet for å opne det i større versjon)

 


Sist oppdatert: 19.02.2024
Publisert: 23.10.2018