Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Endeleg vedtak av Børdalen næringsområde - detaljreguleringsplan

Kommunestyret har gjort endeleg vedtak av detaljreguleringsplan for Børdalen næringsområde gnr. 35 bnr. 4 m.fl. Planen legg til rette for bygging av eit datasenter.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har kommunestyret gjort endeleg vedtak av detaljreguleringsplan for Børdalen næringsområde gnr. 35 bnr. 4 m.fl. PlanID 1242201801. Grunneigarar og naboar vert varsla direkte, og alle plandokument er publiserte her på kommunen si heimeside.

 

I tråd med plan- og bygningslova § 12-12 tredje ledd kan vedtaket påklagast. Ein eventuell klage skal grunngjevast og sendast kommunen innan tre veker.

 

Plandokument

Planskildring Børdalen næringsområde (PDF, 8 MB)

Plankart Børdalen næringsområde (PDF, 2 MB)

Føresegner Børdalen næringsområde (PDF, 173 kB)

Saksutgreiing til politisk handsaming av planen (PDF, 2 MB)

Merknadsskjema (PDF, 314 kB)- samandrag og oppfølging av merknadane til offentleg ettersyn

Landskapsperspektiv (PDF, 830 kB) - A/STAB

ROS-analyse (PDF, 599 kB) - A/STAB

Trafikkanalyse (PDF, 2 MB) - A/STAB

Intro til Alternativ 1 og Alternativ 2 (PDF, 307 kB) - A/STAB

Landskapsanalyse (PDF, 8 MB) - A/STAB

Naturmangfald konsekvensutgreiing (PDF, 6 MB) - Rådgivende Biologer

Flaum- og skredfarevurdering (PDF, 26 MB) - SKRED AS

Moglege skredsikringsløysingar (PDF, 10 MB) - SKRED AS

Merknadar (PDF, 11 MB) - samla dokument med alle merknadar til planprosessen

Publisert av Ragnhild Lønningdal. Sist endra 01.11.2019
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering