Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Kommuneplanens arealdel 2017-2027 - 2. gongs offentleg ettersyn

Høyringsfrist 22. november.
 

Publisert av Roald Aandahl. Sist endra 19.10.2017

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 vert kommuneplanens arealdel lagt ut til ny høyring
frå 11. oktober til 22. november.
Plandokumenta og meir informasjon om innhaldet i høyringa vert å finna på kommunen si heimeside på følgjande linker, i ekspedisjonen på kommunehuset og på biblioteket på Bjørkheim.


 

Planskildring (PDF, 3 MB)
Føresegner (PDF, 643 kB)
Appendiks 1 - KU (PDF, 5 MB)
Appendiks 2 - ROS (PDF, 5 MB)
Appendiks 3 - Innspelhandsaming (PDF, 2 MB)
Plankart
Pdf- plankart (PDF, 33 MB)
Pdf- plankart med omsynsoner (PDF, 37 MB)

 

Det er berre høve til å uttale seg om endringane i planen siden planen låg til 1.g. offentleg ettersyn.
Innspel om ny arealbruk vil automatisk verte avvist.
 

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering