Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Eigedomsskatt

Eigedomsskatt i Samnanger kommune

Samnanger kommune hadde til og med 2014 berre eigedomsskatt på såkalla "verk og bruk". Frå og med 2015 er det også innført eigedomsskatt på bustader, fritidsbustader og næringseigedomar.

På sidene nedanfor vil du finna informasjon om innføringa av eigedomsskatt på bustader, fritidsbustader og næringseigedomar.

Du kan også ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om eigedomsskatt:(Klikk her dersom du ikkje får opp oversikta over artiklar om eigedomsskatt nedanfor.) 

Eigedomsskatt
Publisert 16.12.2019

Kommunestyret vedtok 05.12.2019 satsar for eigedomsskatt i 2020.

Kommunestyret vedtok at den generelle eigedomsskattesatsen for 2020 i Samnanger kommune skal vera 7 promille. Med heimel i § 12 i eigedomsskattelova vedtok kommunestyret at skattesatsen for bustad- og fritidseigedomar i 2020 skal vera 2,8 promille. Kommunestyret vedtok òg at botnfrådraget for bustad- og fritidseigedomar i 2020 skal vera 30 000 kroner.  

Satsar i 2020 i forhold til 2019
Den generelle skattesatsen i 2020 er den same som i 2019 (7 promille).

For bustader og fritidseigedomar er både skattesatsen og botnfrådraget endra i 2020: 

  • Skattesatsen er auka frå 2,4 til 2,8 promille. 
  • Botnfrådraget er redusert frå 100 000 til 30 000 kroner.


Bakgrunnen for endringane er at det i eigedomsskattelova er innført ein obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent med verknad frå 2020. Endringane i promillesats og botnfrådrag er gjort for at kommunen sine inntekter på eigedomsskatt skal bli om lag dei same i 2020 som 2019.  

Publisert 04.01.2019

Kommunestyret vedtok 13.12.2018 satsar for eigedomsskatt i 2019. 

Kommunestyret vedtok at den generelle eigedomsskattesatsen for 2019 i Samnanger kommune skal vera 7 promille. Denne satsen gjeld ikkje for bustader og fritidseigedomar  -  for desse eigedomstypane vedtok kommunestyret at skattesatsen i 2019 skal vera 2,4 promille.

Lov om eigedomsskatt gir reglar om satsar for eigedomsskatt. 

§ 12 i lov om eigedomsskatt gir heimel for å fastsetja ulike skattesatsar (skattøyre) for ulike typar eigedomar. Kommunestyret har med heimel i denne paragrafen vedteke at skattesatsen for bustader og fritidseigedomar i 2019 skal vera lågare enn den generelle skattesatsen på 7 promille.

Satsane for eigedomsskatt i 2019 (7 promille og 2,4 promille) er dei same som i 2018.    

Publisert 18.12.2017

Kommunestyret vedtok 13.12.2017 satsar for eigedomsskatt i 2018. 

Kommunestyret vedtok at den generelle eigedomsskattesatsen for 2018 i Samnanger kommune skal vera 7 promille. Denne satsen gjeld ikkje for bustader og fritidseigedomar  -  for desse eigedomstypane vedtok kommunestyret at skattesatsen i 2018 skal vera 2,4 promille.

Lov om eigedomsskatt gir reglar om satsar for eigedomsskatt. Etter § 11 i lova skal skattesatsen vera minst 2 promille og maksimalt 7 promille.

§ 12 i lov om eigedomsskatt gir heimel for å fastsetja ulike skattesatsar (skattøyre) for ulike typar eigedomar. Kommunestyret har med heimel i denne paragrafen vedteke at skattesatsen for bustader og fritidseigedomar i 2018 skal vera lågare enn den generelle skattesatsen på 7 promille.

Satsane for eigedomsskatt i 2018 (7 promille og 2,4 promille) er dei same som i 2017.   

Publisert 30.12.2016

Kommunestyret har vedteke at den generelle eigedomsskattesatsen for 2017 i Samnanger kommune skal vera 7 promille. Denne satsen gjeld ikkje for bustader og fritidseigedomar  -  for desse eigedomstypane har kommunestyret vedteke at skattesatsen i 2017 skal 2,4 promille.  

Publisert 28.01.2016

Nedanfor finn du informasjon om klagereglar for eigedomar utan formuesgrunnlag frå Skatteetaten. Slike eigedomar vert takserte av kommunen. Klagefristen i 2018 er 16. mars. 

Publisert 28.01.2016

 Nedanfor finn du informasjon om klagereglar for eigedomar med formuesgrunnlag frå Skatteetaten. 

Publisert 05.01.2016

Eigedomsskatt vert fakturert saman med øvrige kommunale avgifter, fire gongar per år. Betalingsfristane er vanlegvis som følgjer:  

  • 1. kvartal  -  20. februar
  • 2. kvartal  -  20. mai
  • 3. kvartal  -  20. august
  • 4. kvartal  -  20. november
Publisert 22.12.2015

Kommunestyret har vedteke at den generelle eigedomsskattesatsen for 2017 i Samnanger kommune skal vera 7 promille. Denne satsen gjeld ikkje for bustader og fritidseigedomar  -  for desse eigedomstypane har kommunestyret vedteke at skattesatsen i 2017 skal 2,4 promille.  

Publisert 22.06.2015

Kommunen fekk i 2015 inn nokre søknader om fritak for eigedomsskatt. Desse søknadane vart behandla av kommunestyret hausten 2015.

Publisert 22.06.2015

Kommunen fekk inn ein del klagar på utskriven eigedomsskatt for 2015. Av kapasitetsmessige årsaker er alle klagane dessverre enno ikkje behandla.  

Klagar som gjeld formuesgrunnlag vert behandla av Skatteetaten, ikkje av kommunen. Kommunen får kopi av Skatteetaten sine vedtak i slike klagesaker. Dersom Skatteetaten endrar formuesgrunnlaget, korrigerer kommunen skattegrunnlaget og eigdomsskatten fortløpande, og sender ut brev med ny skattesetel.     

Publisert 27.03.2015

Kommunestyret har vedteke at den generelle eigedomsskattesatsen for 2015 i Samnanger kommune er 7 promille. Denne satsen gjeld ikkje for bustader og fritidseigedomar  -  for desse eigedomstypane har kommunestyret vedteke at skattesatsen i 2015 er 2,4 promille. 

Publisert 29.12.2014

Kommunestyret gjorde 17.12.2014 vedtak vedrørande eigedomsskatt for 2015. Det vart gjort vedtak om skattesatsar, botnfrådrag og om kva eigedomstypar som skal få fritak frå eigdomsskatt. Heile vedtaket kan du lesa her.

Den generelle eigdomsskattesatsen i Samnanger for 2015 er 7 promille. Denne satsen gjeld ikkje for bustader og fritidseigedomar  -  for desse eigedomstypane er skattesatsen for 2015 på 2,4 promille.

Publisert 29.12.2014

Kommunestyret gjorde 17.12.2014 vedtak om eigedomsskatt for 2015. Det vart gjort vedtak om skattesatsar, botnfrådrag, fritak m.m.

Publisert 21.11.2014
Publisert 21.11.2014

Publisert 21.11.2014

Publisert 21.11.2014

 

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering