Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Koronavirusutbrotet i Noreg

Samleside om koronavirusutbrotet i Noreg

Samleside med oversikt over all informasjon/alle saker som er lagt ut. 

Det vert lagt ut diverse informasjon om koronavirusutbrotet her på kommunen sine nettsider. Dette er ei samleside, med oversikt over all informasjon/alle saker som er lagt ut.


(Klikk her dersom du ikkje får opp oversikta over saker).   

Sist endra 13.03.2020
Koronavirusutbrot
Publisert 25.01.2021

Kommunen starta i veke 1/2021 vaksinasjon mot covid-19. Informasjon om arbeidet vil verta løpande oppdatert på denne nettsida.  

Publisert 25.01.2021
Plakat smitteførebygging

(Sist oppdatert 25.01.2021) Råd og informasjon til innbyggjarane i Samnanger om koronavirusutbrotet.   

Publisert 19.12.2020

Her vert det lagt ut nyheiter frå kommunen sin smittevernlege om koronaviruspandemien. 
 

Publisert 19.12.2020

Søndag 20.12.2020 går Samnanger kommune tilbake til å følgja nasjonale føringar og den lokale forskrifta om smitteverntiltak vert ikkje forlenga.  

 

Publisert 04.12.2020

Kommunen har vedteke forskrift om smitteverntiltak i Samnanger for perioden 07.12.2020 - 20.12.2020. 

Publisert 23.11.2020

Det er 23.11.2020 gjort vedtak om å forlenga forskrift om smitteverntiltak i Samnanger kommune til og med 06.12.2020. 

Publisert 23.11.2020

Reiser frå eit område med mykje smitte til eit område med lite smitte utgjer ein risiko for spreiing. Det er derfor viktig å ta forholdsreglar. 

Publisert 09.11.2020

Både Folkehelseinstituttet (FHI og Verdens Gang (VG) har på nettsidene sine oversikter over covid-19 smittestatus i Noreg. Der kan ein også finna tal for registert smitta personar i kvar kommune. 

Publisert 05.11.2020

(Publisert 05.11.2020) Bergen og kommunane rundt Bergen går saman om ein felles tiltakspakke for å bremse smitteutviklinga i regionen. 

Publisert 05.11.2020

(Publisert 05.11.2020) Regjeringa har vedteke å innføra nye nasjonale smitteverntiltak for å få kontroll med koronapandemien.  

Publisert 02.11.2020

(Publisert 02.11.2020) Ein person i Samnanger har testa positivt for covid-19. Prøveresultatet vart klart 31.10.2020.  

Publisert 29.10.2020
corona-5174671_1920.jpg

 Dette inkluderar Samnanger kommune

Publisert 02.10.2020

Fram til 01.12.2020 er årets influensavaksinar forbeholdt helsepersonell med pasientkontakt og personar som er i risikogruppene. 

Koronapandemien endrar ikkje anbefalingene for influensavaksinasjon. Det er dei same risikogruppene som tidlegare som vert anbefalt å ta influensavaksine. Særleg viktig er det at personar som er i risiko for alvorleg sjukdom vaksinerer seg. Det er viktig å vera klar over at influensavaksinen ikkje beskyttar mot koronasmitte.

Publisert 31.07.2020

På Helsedirektoratet sine nettsider finn du diverse informasjon og råd om korona. Dette gjeld mellom anna symptom, testing, karantene, isolasjon, arrangement/samankomstar, risikogrupper og reiseråd. Du finn også informasjon om smitterverntiltak i butikkar, skular, barnehagar m.m. 

Publisert 31.07.2020

På regjeringa sine nettsider vert det lagt ut samla og oppdatert informasjon frå regjeringa og departementa om tiltak og råd til befolkninga. 

Publisert 22.07.2020

Med verknad frå 08.06.2020 har pasientar på Samnangerheimen igjen moglegheit til å få besøk av sine pårørande. Nærmare informasjon finn du nedanfor (informasjon utarbeidd i juni 2020).  

Publisert 26.06.2020

Oningstida på kommunehuset har vore redusert sommaren/hausten 2020, på grunn av koronasituasjonen. Med verknad frå veke 43/2020 (19.10.2020) går me tilbake til ordinær opningstid på kommunehuset.

Oversikt over opningstider 
finn du her

Publisert 24.06.2020
Skjermbilde.PNG

 "Skriv til NAV/Ditt NAV"

Publisert 19.05.2020

Som førebyggjande tiltak mot koronasmitte har publikumsmottaket var publikumsmottaket ved NAV Samnanger stengt i perioden 13.03.2020 - 30.06.2020. Frå og med 01.07.2020 er det igjen høve til drop-in-timar onsdagar kl. 12.00 - 14.00. 

Publisert 08.05.2020

Resten av årsstega ved grunnskulane i Samnanger (5. til 10. trinn) startar onsdag 13.05.2020 til vanleg skuletid. Kommunen oppmodar dei som kan gå eller sykla til skulen om å gjera det. Skulerutene (skuleskyss) kjem til å gå som normalt, men med ulike smitteverntiltak.  

Publisert 30.04.2020

Pr 30.05.2020 har me testa 103 personar i Samnanger. Alle er bekrefta smittefrie frå koronavirus.  

Publisert 24.04.2020

1. - 4. trinn på Samnanger barneskule opnar igjen måndag 27.04.2020.  

Publisert 20.04.2020

(Publisert 20.04.2020). Tilbodet i helsestasjonen, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom skal no gjenopprettast til normal aktivitet.  

Publisert 17.04.2020

Dei to kommunale barnehagane opnar att onsdag 22.04.2020. Dei vil frå denne dagen vera opne kl. 08.30 - 15.30. Den private barnehagen opnar att måndag 20.04.2020. 

Publisert 17.04.2020
Skjermbilde.PNG

 Bruk alternativ

Publisert 16.04.2020
90922687_3059689010750557_2963385824873283584_o.jpg

 Ein må ringa og avtala tid på førehand

Publisert 16.04.2020

Styresmaktene sin rettleiar for korleis barnehagane kan sikra nødvendige smittetiltak vart klar 15.04.2020.  

Publisert 15.04.2020

Regjeringa informerte 07.04.2020 om at samfunnet kan opnast igjen litt etter litt. Dette gjeld mellom anna opning av barnehagar 20.04.2020 og 1.-4. trinn i grunnskulen 27.04.2020. 
 

Publisert 13.04.2020

Behandlingstilbodet ved Samnanger fysikalske institutt opnar igjen 20.04.2020, etter å ha vore stengt sidan 16.03.2020 på grunn av koronavirusutbrotet i Noreg. 
 

Publisert 08.04.2020

Samnanger kommune sin koronatelefon vil vera bemanna kl. 10.00-12.00 kvar dag i påska. Legekontoret og støttetelefonen er stengt i påska. 

Publisert 07.04.2020
300x600-v03.png

 Opnar for søknader f.o.m. 14.04.20

Publisert 06.04.2020

Regjeringa og partane i arbeidslivet har oppmoda kommunane om at tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar og sårbare barn får eit tilsyns- og omsorgstilbod i heile påska. 
 

Publisert 26.03.2020

Kommunen treng akkurat no meir helsepersonell: både sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og andre.  

Publisert 25.03.2020
Plakat - litt, mye eller helt avstand

Ved å halda avstand bremsar me koronasmitte (covid-19). Her finn du råd frå Folkehelseinstituttet.  

Publisert 24.03.2020

Kommunen får ein del spørsmål om forbodet mot å overnatta i fritidsbustad utanfor kommunen ein bur i. Her finn du informasjon og svar på nokre spørsmål. 

Publisert 24.03.2020

Både born, unge og foreldre kan ta kontakt med helsesjukepleiarane på telefon eller e-post, for eksempel med spørsmål om koronaviruset.    

Publisert 17.03.2020

Det er oppretta eit eige telefonnummer til legekontoret i Samnanger for pasientar som mistenker koronasmitte; 96626968. Telefonen er open kvardagar kl. 09.00 - 14.00 og laurdagar kl. 11.00 - 12.00. 
 

Publisert 16.03.2020

(Oppdatert 13.04.2020) Samnanger fysikalske institutt held stengt frå og med 16.03.2020 til og med 19.04.2020. Det same gjeld kommunefysioterapauten sitt tilbod til pasientane. 

Publisert 16.03.2020

På grunn av koronavirusutbrotet i Noreg, er det innført redusert drift på helsestasjonen og skulehelsetenesta.  

Publisert 16.03.2020

Kommunen vil ikkje krevja betaling for perioden der barnehagar og sfo er stengt, eller for mellombels omsorgstilbod i barnehage og skule.  

Publisert 13.03.2020

Søknadsskjema for foreldre som jobbar i kritiske samfunnsfunksjonar, eller har barn som har særlege omsorgsbehov.  

Publisert 12.03.2020

Helsedirektoratet har 12.03.2020 vedteke ei rekke tiltak for å stoppa spreiing av koronaviruset.  

Publisert 12.03.2020

(Nyheitssak publisert 12.03.2020) Som følgje av koronavirusutbrotet i Noreg, vert skulane og barnehagane i Samnanger stengde, i første omgang til og med 27.03.2020. 

Publisert 11.03.2020

Helsedirektoratet har 12.03.2020 vedteke forbod mot kulturarrangement, idrettsarrangement, organiserte idrettsaktivitetar m.m.  

Publisert 04.03.2020

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm, der det blir gitt svar på ein god del spørsmål.  

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering