Tilrettelegging av barnehagetilbod for barn med nedsatt funksjonsevne

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbod for barn med nedsatt funksjonsevne jf. § 19g i barnehagelova. 

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha moglegheit til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehagelovens § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpassa tilbodet blant anna ut frå barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeigar har ansvar for å sjå til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbod i tråd med lova. Barnehageeigars ansvar er likevel avgrensa til kva barnehagen kan gjera innanfor dei ordinære rammene.

Kommunen skal sikra at barn med nedsatt funksjonsevne får et egna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Kommunens tilretteleggingsplikt gjeld tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjere seg av barnehageplassen. Plikten gjeld barn med nedsatt funksjonsenve som er busatt i kommunen og som har barnehageplass.

Samnanger kommune fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet til barn med nedsatt funksjonsevne. Det er foreldra som melder om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbod til sitt barn. Barnehagen barnet går i, veiledar foreldra i utfylling av skjema. Avgjerda er et enkeltvedtak etter forvaltningslova, og foreldra har klagerett på vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen, jf. ny § 9b.

 

Brosjyre med informasjon til føresatte om individuell tilrettelegging. (PDF, 302 kB)

Skjema  - innmelding av behov for kommunal tilrettelegging i barnehage for born med nedsatt funksjonsevne.

 

Spesialpedagogisk hjelp

 

Barn i barnehagealder med særskilte behov, kan ha rett til hjelp etter Barnehagelovens § 19 a.

 

Føresatte kan henvise til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og be om å få ein sakkyndig vurdering, dersom barnet treng hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjeld uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikkje. Dersom banet går i barnehage bør søknaden fyllast ut i samarbeid med barnehagen.

Det kan henvisast for vurdering av spesialpedagogisk hjelp heile året.

Les meir om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging:

Utdanningsdirektoratets veileder.

Barnehageloven § 19 a-h

 

Saksgang

 

  1. Føresatte (ev. i samarbeid med barnehagen) sender ein henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med bakgrunn i barnets behov. 
  2. PPT vurderar om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikkje.
  3. Samnanger kommune fatter deretter enkeltvedtak, som beskriver den spesialpedagogiske hjelpen barnet skal få (etter samtykke frå føresatte).

 

Klage

 

Føresatte kan klaga på enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Klagen sendes Samnanger kommune. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen i Hordaland for endelig behandling.

 

Kva koster det?

 

Tilbodet om spesialpedagogisk hjelp er gratis for familien.

Publisert av Linda-Sofie Frøland. Sist endra 09.10.2017