Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Rus og psykisk helse

Rus- og psykiatritenesta skal gje tenester til personar over 18 år med psykiske eller rusrelaterte plager. Tenesta er eit lavterskeltilbod som er frivillig og gratis.

I Samnanger kommune er det to psykiatriske sjukepleiarar som har kontor på helsetunet. Avdelinga disponerer også ei leilegheit på Ytre-Haga. Arbeidstida er vekedagar frå kl 08.00–15.00. Me samarbeidar med andre avdelingar og med spesialhelsetenesta.


Me tilbyr:

 • støttesamtalar i leilegheita eller ved heimebesøk
 • hjelp og støtte for at brukaren skal klara å gjenomføra ulike avtalar
 • dagtilbod ein dag i veka
 • felles trimtur ein dag i veka
 • svømming på ungdomsskulen ein ettermiddag anna kvar veke i vinterhalvåret.


Me kan kontaktast på telefon eller ved å fylla ut skjemaet: "Søknad om pleie og omsorgstenester"

 

 • Har du sjølvmordstankar eller kjenner du nokon som har dette?
   

Det er fyrst og fremst fastlegen sitt ansvar å tilby hjelp, også øybelikkeleg hjelp om det skulle vera naudsynt.

Ring Samnanger legekontor på Helsetunet: tlf. 56 58 91 00

 • Du kan også ta kontakt med avd. for Rus og psykisk helse i Samnanger kommune, på Helsetunet.

Ring tlf. 97 70 13 40 / 96 94 89 01

 • Utanom kontortid (kl 08.00–16.00) vil du få hjelp ved å kontakta lokal legevakt på Os. Ring tlf. 116 117.
   

Tilbodet gjeld alle aldersgrupper.

Du kan også ta kontakt med frivillige organisasjonar på nett eller tlf.:

 • Mental helse tlf. 116 123, på nett og tlf. heile døgnet
 • Kirkens SOS tlf. 22 40 00 40, på nett og tlf. heile døgnet
 • Kors på halsen (Røde kors) tlf. 800 33 321, på nett heile døgnet, på tlf. kvardagar mellom kl. 14.00–20.00.

 

Sist endra 05.05.2020 12.54
 • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 98 76 / 97 70 13 40
E-post :
reidun.ravnestad@samnanger.kommune.no
Tittel :
Psykiatrisk sjukepleiar
Bunnhjørne
Tenestetilbod Samnanger (1)
Kjerneside (1)
Tenesteeining/avdeling (1)
Hovudside (1)
Tenesteskildringar (1)
Lovheimlar (1)
Planar, reglement, vedtekter (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering