Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Kriseleiinga i Samnanger

Den kommunale kriseleiinga har ansvar for å koordinera kommunen sin sine ressursar i samband med større ulukker, naturkatastrofer, svikt i viktige samfunnsfunksjonar m.m. 

Kriseleiinga vert kalla saman dersom det oppstår hendingar/situasjonar som den ordinære redningstenesta (brannvesen, ambulanse, politi) treng hjelp til å handtera.  


Følgjande personar er faste medlemmer i kriseleiinga: 

 • Rådmann (leiar)
 • Ordførar
 • Assisterande rådmann
 • Teknisk sjef
 • Stabssjef (informasjonsansvarleg)


Kriseleiinga kan ved behov kalla inn/be om hjelp frå andre personar og instansar, til dømes:

 • Tilsette i kommunen
 • Lensmann
 • Sivilforsvaret
 • Heimevernet
 • Røde Kors Hjelpekorps
 • Frivillige lag og organisasjonar


Døme på kva kommunen kan få ansvar for å handtera i ein krisesituasjon:

 • Ta hand om skadde personar
 • Omsorg for personar som har vore utsett for påkjenningar (sjå informasjonsside om omsorgsberedskapsgruppa)
 • Evakuering av personar frå eit utsett område
 • Innkvartering av evakuerte, skadde og/eller redningsmannskap
 • Informera om situasjonen
 • Skaffa mat og anna forsyningsstøtte
 • Sikra helsemessig trygge næringsmidlar og drikkevatn
 • Retta opp skadar på kommunikasjon og andre anlegg
 • Opprydding, oppreinsking, avfallsdeponering for å hindra skade på miljø
 • Vern om kulturelle verdiar
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 16.07.2010
 • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering