Skadeskyting av vilt


Ettersøksplikt
Ved mistanke om skadeskyting av vilt, har jaktlaget plikt til å setja i verk søk. Daude dyr kan representera ein fare for vassforsyninga i kommunen. Dersom søket er resultatlaust, skal kommunen v/Landbrukskontoret varslast.

Kontaktperson for landbrukskontoret er Johan Bergerud, tlf. 48899664.


Reglar om ettersøksplikt ved skadeskyting av vilt framgår av "Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst".

Reglar om plikt til å hjelpa skada eller sjuke dyr, framgår av Dyrevelferdsloven.