Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Sosialteneste

Sosialtenesta er ein del av NAV Samnanger, og held til på kommunehuset på Tysse. 

Følgjande personar arbeider i sosialtenesta:

  • Hilde H. Engjom (konsulent)
  • Lisbeth Aadland (konsulent)
  • Finn Ove Frøynes (konsulent)


Opningstider
Klikk her for informasjon om opningstider for NAV Samnanger.

Det vert tilrådd at personar som har behov for tenester frå sosialtenesta ringjer og får timeavtale på førehand. Du må då ringja til NAV på telefon 55 55 33 33. 

Nærare informasjon om sosialtenesta:
Sosialtenesta skal fremja økonomisk og sosial tryggleik, betra levekår for personar som har det vanskeleg, bidra til auka likeverd og likestilling og å førebyggja sosiale problem. Tenesta skal også syta for at den einskilde får høve til å leva og bu sjølvstendig, og å ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Målgruppa er alle vaksne over 18 år i Samnanger kommune. 

Sosialtenesta skal yta økonomisk sosialhjelp utifrå til ei kvar tid gjeldande satsar i kommunen, vedteke av kommunestyret.

Økonomisk sosialhjelp skal ytast når alle andre måtar å skaffa seg inntekt på er prøvd. Sosialhjelpa skal vera hjelp til sjølvhjelp som ei førebels yting og skal som hovudregel ikkje vera langvarig. 

For å få sosialhjelp må ein søkja på eige skjema, og ein må fylla ulike vilkår etter Lov om sosiale tjenester. 

I tillegg skal sosialtenesta gje råd og rettleiing, og driva med sosialt førebyggjande arbeid.

Sosialtenesta kan også vera innsøkjande instans i høve plass i ulike rus- og psykiatriinstitusjonar. 

Sosialtenesta utarbeider også individuell plan i dei tilfella dette skal gjerast.

Sosialtenesta har mellom anna ansvaret for:

  • Økonomisk sosialhjelp og krisehjelp
  • Bustøtte frå Husbanken


Nærare informasjon finn du i menyen til høgre på sida.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 05.06.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (1)
Planar, reglement, vedtekter (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering