HeimNyheiterOffentleg ettersyn av Kommunedelplan for akvakultur

Offentleg ettersyn av Kommunedelplan for akvakultur

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 vert kommunedelplan  for akvakultur i sjø sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 16. juni til 26. august 2022.

Plandokumenta er følgjande:

Planskildring

Plankart

Føresegner

Konsekvensutgreiing m/ROS-analyse

 

Bakgrunnsinformasjon:

Saksutgreiing ved handsaming i naturutvalet

Resipientgransking Samnangerfjorden 2021 - Rådgivende Biologer

Notat - Arealanalyse

Notat - Miljøkrav

 

Alle dokument i saka er også tilgjengeleg for gjennomsyn på kommunehuset.

 

Uttalar til planen skal sendast:

post@samnanger.kommune.no eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse innan 26. august 2022.


Sist oppdatert: 09.08.2022
Publisert: 16.06.2022