HeimNyheiter

Nyheiter


Kompensasjonsordning for lokale verksemder - søknadsfrist 27. januar 2022

Samnanger kommune vart i desember 2021 tildelt 424 000 kroner frå staten til vidarefordeling til lokale verksemder, som kompensasjonstilskot i samband med koronapandemien.
Ordninga skal setja kommunane raskt i stand til å avhjelpa situasjonen for lokale verksemder for å oppretthalda arbeidsplassar og viktig kompetanse.

Mål for ordninga
Målet med ordninga og tilskotet er å avhjelpa lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Målet er at likviditeten skal betrast for det lokale næringslivet og at verksemdene får dekka dokumenterte meirkostnader og/eller dokumenterte tap som følgje av smitteverntiltak og nedstenging.

Kven kan søkja om kompensasjon?
Kommunen har fridom til å tilpassa kva verksemder som skal få støtte, avhengig av den lokale situasjonen knytt til nedstenging og tapt omsetnad.
Samnanger kommune vel i denne runden å fordela midlane til verksemder som kan dokumentera tapte inntekter og/eller meirkostnader i perioden november 2021 til og med januar 2022. Ut frå det totale talet på søkjarar og søknadsbeløp vil kommunen gjera vedtak om tildeling. Kommunen vil prioritera verksemder som heilt eller delvis har falle utanom den generelle kompensasjonsordninga.

Krav til søknad:
Søknaden må registrerast og sendast gjennom
www.regionalforvaltning.no.

Følgjande må opplysast om i søknaden:
• Kontaktopplysningar og organisasjonsnummer
• Informasjon om økonomi: tapte inntekter og/eller meirkostnader
• Kort grunngjeving for søknaden
• Informasjon om eventuell anna offentleg stønad som verksemda har søkt om og/eller motteke

Sakshandsaming:
Samnanger kommune behandlar innkomne søknader etter at søknadsfristen har gått ut.
Kommunal støtte til verksemder må vera i samsvar med regelverket for offentleg støtte.
Kontaktperson i kommunen er Jan Erik Boge, tlf. 90149077.

13.01.2022

Stigande smittetal

Det har den siste tida vore stigande smittetal nasjonalt og regionalt.  Også i Samnanger har det dei siste 4 vekene vore 4 smitta (tal pr. 17. august). 

 

EFFEKT AV VAKSINERING

Du kan verte smitta og sjuk sjølv om du er fullvaksinert, men den vaksinetypen me nyttar i Samnanger beskyttar godt mot alvorleg sjukdom både etter første og andre dose. Men det er først etter andre dose at vaksina beskyttar godt nok mot mildare sjukdom og mot smitte.

 

SMITTEVERNRÅDA ER FRAMLEIS VIKTIGE

Hugs at pandemien ikkje er over enno, og me minner om: 

  • God hand- og hostehygiene
  • Hald 1 meters avstand til andre enn dei du bur med.
  • Nytt helst heimekontor om du treng off. transport til og frå arbeid
  • Bruk munnbind på offentleg stad om du ikkje kan halde 1 meters avstand. 
  • Hald deg heime og test deg om du er sjuk.

 

VAKSINERING FRAMOVER

Me har god tilgang på vaksinar, og fortset med vaksinering onsdag og torsdag inntil vidare. Torsdag 26. august reknar me med at alle over 18 år som bur i Samnanger, og som ynskjer det, har fått sin første dose.

 

På grunn av rikeleg vaksinetilgong held me fram med å tilby framskunding av dose 2. Torsdag 23. september skal alle som ynskjer det ha fått tilbod om dose 2.

 

Meld deg for vaksinering med dose 1

Me ber om at alle over 18 år som enno ikkje er vaksinert og som ynskjer vaksine, om å registrera seg elektronisk på kommuna si heimeside snarast. Alternativt kan ein ringja vaksinetelefonen eller koronatelefonen. Du vil så få tildelt time med det fyrste. 

 

Framskunding av dose 2

Alle som har venta minst 21 dagar på dose 2 kan få framskunda tidspunkt for dose 2. Ring vaksinetelefonen eller koronatelefonen. 

 

Vaksinetelefonen er berre open mandager. Ein kan også senda sms til vaksinetelefonen (ikkje koronatelefonen) alle dagar/heile døgeret.
Send følgjande tekst: Ynskjer framskunding av dose 2 + fullt namn + fødselsdato. Så vert du kontakta.

19.08.2021