HeimReglement, vedtekter, planar, retningslinjer

Reglement, vedtekter, planar, retningslinjer

Barnehage

Barnehagevedtekter for kommunale barnehagar i Samnanger.

Beredskap

Beredskapsplan for Samnanger kommune, Del 1  -  Generell del

Delegering 
Eigarskapsmelding

Eigarskapsmelding for Samnanger kommune

 Eigedomsskatt

Eigedomsskattevedtekter

Takseringsreglar for eigedommar i Samnanger kommune

Finans- og gjeldsforvaltning

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Folkehelse

Folkehelseplan

Folkehelserapport 2019-2023 for Samnanger kommune (fullversjon)

Folkehelserapport 2019-2023 for Samnanger kommune (kortversjon)

Førebygging av sjølvskading og sjølvmord

Handlingsplan – Førebygging av sjølvskading og sjølvmord

Innkjøp

Innkjøpsreglement

Kommunestyret og politiske utval
Konsesjonsmidlar (vedtekter for bruk)

Vedtekter for bruk av konsesjonsmidlar i Samnanger (tilskot vilt- og fiskeriforvaltning)

Kultur - diverse

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2024

 

Retningsliner for tildeling av kulturmidlar

 

Kommunedelplan for kulturminne 2012-2020

 

Kulturplan for Samnanger kommune 2009-2013 (2020)


Retningslinjer for Samnanger kommune sin kulturpris


Rammeplan for Samnanger kulturskule

Næringsfond

Vedtekter for Samnanger kommune sitt kraft- og heimfallsfond

Planar - diverse

Overordna planar

Kommuneplan

Andre planar

Arealplanar

Språkprofil

Språkprofil (språkplan for Samnanger kommune)

Skulefritidsordning (SFO)

Vedtekter for skulefritidsordninga i Samnanger kommune

Trafikksikring

Trafikksikringsplan

Ungdomstiltak (tilskot)

Retningsliner for tilskot til ungdomstiltak

Ungdomsrådet

Vedtekter for Samnanger ungdomsråd

Økonomireglement

Økonomireglement for Samnanger kommune


Sist oppdatert: 11.12.2023
Publisert: 23.03.2022